Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.11/1738
Título: Indigentes (incapacitados) sem voz e sem vez… (histórias de vida de deficientes mentais)
Autor: Martins, Ernesto
Jorge, Horácio
Palavras-chave: Discapacitat mental
Etnografia sobre indigentes
Historias de vida
Vida activa
Data: 2012
Editora: Departament de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears
Citação: MARTINS, Ernesto ; JORGE, Horácio (2012) - Indigentes (incapacitados) sem voz e sem vez… (histórias de vida de deficientes mentais. Educació I cultura. ISSN 0212-3169. Nº 23. p. 75-98.
Resumo: Els sense sostre malalts mentals, figures de les nostres comunitats locals, estan desapareixent a causa de les noves politiques socials i de benestar. Hi há pocs estudis sobre aquests individus sense veu (drets) i sense lloc (actividad) en la societat. En aquest estudi etnogràfic en el contexto de les metodologies qualitatives, hem emprat les histories de vida de sis indigentes discapacitats (estudis de cas) diagnosticats pels serveis psiquiàtrics i socials a la regió de Castelo Branco (Portugal). L’estudi se centra en els motius que varen donar origen a situacions d’abandonament social i en les tendències dels tècnics sobre la indigência. Es tracta d’un estudi en el qual es varen fer servir tècniques de recopilació de dados com ara entrevistes i notes de camp, anàlisi de contingut dels casos individuals i altres fonts, fet que suposava la triangulació de dades. Creiem que les histories d’aquests ciutadans seran útils a la societat, i que la realització de les seves capacitats i qualitats personals, encara que limitades, pot oferir una millor qualitat de vida a aquestes persones i més suport a les seves famílies o els seus tutors.
Descrição: Educació i Cultura, editada pel Departament de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.11/1738
ISSN: 0212-3169
Versão do Editor: http://ibdigital.uib.es/greenstone/cgi-bin/library.cgi?site=localhost&a=p&p=about&c=educacio&l=ca&w=utf-8
Aparece nas colecções:ESECB - Artigos em revistas com arbitragem científica

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
Indigentes.pdf18,31 MBAdobe PDFVer/Abrir    Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor!


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Degois 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.