Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.11/5441
Título: Governação e (re)educação institucional da infância portuguesa errante e infratora nos começos do séc. XX
Outros títulos: Governance and institutional rehabilitation in Portuguese childhood vagrants and offenders at the turn of the 20th century
Autor: Martins, Ernesto
Palavras-chave: Marginació i delinqüència
Protecció de menors
Governança i rehabilitació institucional
Règim disciplinari
Secció Preparatòria de Lisboa
Marginalisation and delinquency
Child protection
Governance and institutional rehabilitation
Disciplinary regime
Preparatory Section of Lisbon
Marginación y delincuencia
Protección de menores
Gobernanza y rehabilitación institucional
Régimen disciplinario
Sección Preparatoria de Lisboa
Data: Jul-2016
Editora: Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana
Citação: MARTINS, Ernesto (2016) - Governação e (re)educação institucional da infância portuguesa errante e infratora nos começos do séc. XX. Educació i Història : Revista d’Història de l’Educació. ISSN: 1134-0258. Nº 28, p. 195-227.
Relatório da Série N.º: 28;
Resumo: Tenim la intenció de fer un «cop d’ull sobre aquella infància» en dificultats socials i/o conflicte social, en el camp de la Història (Social) de l’Educació i/o la Història Social de la Infància. Analitzar historiogràficament aquesta «altra infància», que estava en els marges de la normalitat social i del sistema educatiu, a principis del segle xx a Portugal. Hi havia qüestions de regeneració i (re)educació d’aquesta infància i les modalitats de govern en els internats (reformatoris) que obeïen a formes de racionalitat i a contextos temporals propis, inserits en un moviment de reforma social, a partir de finals del segle xix. Tenint en compte els dispositius legals penals o la rehabilitació social i legal i institucional dels menors, en aquest període històric, tractarem: la marginació i la delinqüència de nens i joves com a objecte de la Història de l’Educació Social, en relació amb les circumstàncies de desviació social i regulació legislativa (la Llei de protecció de la infància de 1911); l’acció social i reeducativa del mentor de protecció tutelar de menors (Pe. Antonio de Oliveira); el règim disciplinari i el sistema socioeducatiu en els establiments especials (Secció Preparatòria de l’Escola Reforma Lisboa entre 1912-21).
We aim to take a «look at that childhood» in social difficulties and/or social conflict, in the field of the (Social) History of Education and/or the Social History of Childhood. To historiographically analyse this «other childhood», which was on the margins of social normality and the education system, at the beginning of the 20th century in Portugal. Questions of regeneration and rehabilitation of this childhood and modalities of governance in youth custody centres (reformatories) obeyed their own forms of rationality and time contexts, inserted in a movement of social reform, from the end of the 19th century. Taking into account the criminal legal provisions and the social, legal and institutional rehabilitation of the minors, in this historical period, we address: marginalisation and delinquency of children and youths as an object of the History of Social Education, in relation to the circumstances of social deviation and legislative regulation (the Child Protection Law of 1911); the mentor’s social and rehabilitation action in tutelary protection of minors (Antonio de Oliveira); the disciplinary regime and the socio-educational system in special establishments (Preparatory Section of the Reformatory School of Lisbon, 1912-21).
Tenemos la intención de llevar a cabo un «vistazo sobre aquella infancia» en dificultades sociales y/o conflicto social, en el campo de la Historia (Social) de la Educación y/o Historia Social de la Infancia. Analizar historiográficamente esta «otra infancia», que estaba en los márgenes de la normalidad social y del sistema educativo a principios del siglo xx en Portugal. Cuestiones de regeneración y (re)educación de esta infancia y las modalidades de gobierno en los internados (reformatorios) obedecían a formas de racionalidad y contextos temporales propios, insertos en un movimiento de reforma social, a partir de finales del siglo xix. Teniendo en cuenta los dispositivos legales penales o la rehabilitación social y legal e institucional de los menores en este período histórico, trataremos: la marginación y la delincuencia de niños y jóvenes como objeto de la Historia de la Educación Social, en relación con: las circunstancias de desviación social y regulación legislativa (la Ley de Protección de la Infancia de 1911); con la acción social y reeducativa del mentor de protección tutelar de menores (Pe. Antonio de Oliveira); el régimen disciplinario y el sistema socioeducativo en los establecimientos especiales (Sección Preparatorias de la Escuela Reforma Lisboa entre, entre 1912-21).
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.11/5441
DOI: 10.2436/20.3009.01.178
ISSN: 1134-0258
2013-9632
Aparece nas colecções:ESECB - Artigos em revistas com arbitragem científica

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
Governação e_2.pdf1,31 MBAdobe PDFVer/Abrir


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Degois 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.